Συστήματα Τοπικής Κατάσβεσης με Springer

Το αυτόματο σύστημα Kαταιονηστήρων (Sprinklers) εγκαθίσταται κατόπιν μελέτης της εταιρείας GALANOS ENERGY, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/81 “Βασικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Αυτόματου Συστήματος Καταιονισμού Ύδατος”.

Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό για την τροφοδοσία νερού (αντλίες, εφεδρική δεξαμενή νερού ή πιεστικό δοχείο ή/και σύνδεση με το υδροδοτικό δίκτυο της πόλης) και ξεχωριστό υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων, που καταλήγει σε ειδικές κεφαλές εκτόξευσης νερού, τους καταιονηστήρες. Επίσης, το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει βάνα ελέγχου, βαλβίδα αντεπιστροφής, μετρητή πίεσης, συσκευή διαπίστωσης ροής νερού, συνδεδεμένης με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου και σύνδεση δοκιμής του συστήματος.

Ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των καυσίμων υλικών των χώρων, τοποθετούνται και άλλα αυτόματα συστήματα όπως πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα, ξηρής σκόνης, αφρού κ.λπ.