Πολιτική Ποιότητας

Η επιχείρηση Galanos Energy ιδρύθηκε από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΠΘ Γαλανό Ι. Λάζαρο με μεταπτυχιακές σπουδές (MSc) στην Περιβαλλοντική Σχεδίαση Έργων και στελεχώνεται με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες Μηχανικούς.

Η επιχείρηση διενεργεί τις δραστηριότητες της με στόχο την απόλυτη εξυπηρέτηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της.

Η συνεχής βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και η διατήρηση των υπηρεσιών σε υψηλό και ανταγωνιστικό επίπεδο, αποτελούν στρατηγική επιλογή της εταιρείας. 

Η πολιτική ποιότητας καθοδηγείται από:  

  • Τη στενή συνεργασία με τους πελάτες με στόχο μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης μέσω εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας των υπηρεσιών καθώς και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους.
  • Την συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία που αναφέρεται και προσδιορίζει την Ποιότητα και την Ασφάλεια των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
  • Την πλήρη στήριξη και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.
  • Την ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να καθιστά δυνατή την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση του προς όφελος της εταιρείας.
  • Τη συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Την παροχή πόρων προκειμένου να επιτυγχάνεται η προδιαγεγραμμένη Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Ποιότητα για την επιχείρηση θεωρείται η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών με τρόπο που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και της νομοθεσίας.

Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διατιθέμενων υπηρεσιών και η ύπαρξη μόνο ευχαριστημένων πελατών.

Η επιχείρηση έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των πελατών της.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των διατιθέμενων υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο διαδικασιών καθώς και όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα των μελετών που υλοποιεί σε κάθε δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα των μελετών που υλοποιεί.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία μας αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.