Τι είναι ο Εναλλάκτης Θερμότητας

Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας (heat exchangers).

Ένας εναλλάκτης θερμότητας είναι μια συσκευή που διευκολύνει την μετάδοση του θερμικού φορτίου από ένα ρευστό σε ένα άλλο ρευστό και συναντάται σε συστήματα θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, σε κύκλους παραγωγής ισχύος, σε συσκευές ανάκτησης θερμότητας, σε χημικές διεργασίες και αλλού

Τυπικοί εναλλάκτες θερµότητας είναι:

  • οι πλακοειδείς (plate & frame),
  • αυλών-κελύφους (shell & tube)
  • και οι εναλλάκτες σταυρωτής ροής (crossflow)

Η συντήρηση του εναλλάκτη θερμότητας συνίσταται στον καθαρισμό της δέσμης των εσωτερικών σωλήνων και στον εξωτερικό καθαρισμό του μανδύα.

Οι εναλλάκτες θερµότητας µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση την µορφή της ροής των ρευστών ή µε βάση τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες τους.