Φωτοβολταϊκά στη στέγη

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας η προδημοσίευση του οδηγού του Προγράμματος «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ» το οποίο επιχορηγεί τα νοικοκυριά και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης ή επί εδάφους.

Η μέγιστη επιχορήγηση για το φ/β σύστημα φτάνει έως και 75% ενώ για το σύστημα αποθήκευσης φτάνει και το 100%.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (200.000.000 €). Από το Πρόγραμμα αναμένεται να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.
Δικαιούχοι που απευθύνεται:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Για τα νοικοκυριά ο φ/β σταθμός θα πρέπει να συνδυάζεται απαραίτητα με σύστημα αποθήκευσης ενώ οι ωφελούμενοι της κατηγορίας Δ (αγρότες) μπορούν να επιλέξουν αν θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ή όχι.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Για να υποβάλλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να :

 • Διαθέτει υποχρεωτικά ΑΦΜ καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
 • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην της Κατηγορίας Α (Ευάλωτα νοικοκυριά), να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) η οποία θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
 • Στην περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
  Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (νοικοκυριά) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος
 •  Για την κατηγορία Δ (Αγρότες) ο αιτών δύναται να υποβάλλει αίτηση για μία μόνο ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης και παράλληλα να υποβάλλει αίτηση και για την κατοικία του.

Απαιτήσεις – Προδιαγραφές

Η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση που θα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στα 10,8kW.
Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.
Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.

Είδος και ύψος επιχορήγησης

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης, με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης, όπως αυτό καθορίζεται στους ακόλουθους πίνακες:

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών εμπίπτει σε κατηγορία ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια, τα ως άνω ποσοστά και τα ανώτατα μέγιστα ποσά επιχορήγησης του Πίνακα 2 παρακάτω σε κάθε κατηγορία αυξάνονται κατά 10%, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν :

 • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, συστήματος βάσεων, μετρητή Φ/Β καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
 • Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Διαδικασία – Εμπλεκόμενοι Φορείς
Η διαδικασία εγκατάστασης του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού υλοποιείται κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β 759/2019) ως ισχύει.

Ο έλεγχος των τεχνικών κριτηρίων σύνδεσης του σταθμού, η αξιολόγηση του αιτήματος σύνδεσης και η σύναψη σύμβασης σύνδεσης προηγούνται της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα προηγείται της σύνδεσης – ενεργοποίησης του σταθμού.

Φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος είναι η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η οποία αναμένεται να λειτουργήσει εντός των επόμενων ημερών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο αιτών ως προς την πληρότητά τους και ακολούθως εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, ενημερώνει τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση.

Χρονοδιάγραμμα Δράσης:
Η ακριβής ημέρα και ώρα έναρξης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα θα συμπεριληφθεί στον τελικό Οδηγό ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» είναι μια ευκαιρία για χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη.

Κατεβάστε το αρχειο σε pdf