Συντήρηση Ψυκτικών Συγκροτημάτων

Πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαδικασίες συντήρησης: 

  • Περιοδική συνήθης συντήρηση συγκροτήματος. Καθαρισμός και επισκευή της πλήρωσης του πύργου ψύξης, των επιφανειών εναλλακτών θερμότητας, των περσίδων αέρα κλπ. Αποκατάσταση διαρροών ψυκτικού υγρού.
  • Αύξηση α) του θερμοκρασιακού ορίου ψύξης του νερού στον ψύκτη και β) της πίεσης αναρρόφησης του αερίου ψυκτικού μέσου (σε συγκροτήματα απευθείας εκτόνωσης), έως τις τιμές διασφάλισης επαρκούς, για την άνεση στους χώρους, ψύξης και αφύγρανσης του αέρα.
  • Μείωση α) του θερμοκρασιακού ορίου του νερού συμπύκνωσης στον συμπυκνωτή και β) της πίεσης συμπύκνωσης (σε συγκροτήματα απευθείας εκτόνωσης), μέσω α) αύξησης της παροχής αέρα των ανεμιστήρων στον αερόψυκτο συμπυκνωτή ή στον πύργο ψύξης υδρόψυκτου συγκροτήματος, β) αύξησης της παροχής νερού στον πύργο ψύξης γ) τροποποίησης των ρυθμίσεων των διατάξεων ελέγχου για πιο συνεχή λειτουργία του ψύκτη-συμπυκνωτή και δ) της μετακίνησης του συμπυκνωτή πλησιέστερα στο σημείο του συμπιεστή (μείωση ενεργειακών αναγκών για άντληση).
  • Παύση λειτουργίας βοηθητικού εξοπλισμού, συγκροτημάτων διακοπτόμενης λειτουργίας, σε στιγμές όπου αυτός δεν απαιτείται (κυκλοφορητές νερού ψύκτη και συμπυκνωτή, θερμαντικές αντιστάσεις κλπ.).
  • Κυκλική εναλλαγή στη λειτουργία πολλαπλών συγκροτημάτων σε σχέση με τη μεταβολή των ψυκτικών φορτίων.
  • Έλεγχος και συντήρηση διατάξεων απόψυξης και βαλβίδας εκτόνωσης αντλιών θερμότητας. Επεμβάσεις χαμηλού κόστους.
  • Καθαρισμός αυλών συμπυκνωτή σε υδρόψυκτα συγκροτήματα.
  • Αναδιάταξη υδραυλικής συνδεσμολογίας (παράλληλα ή σε σειρά) μερών συγκροτημάτων μεταξύ τους (ψύκτες, συμπιεστές, εξατμιστές/συμπυκνωτές) ώστε να εξισορροπούνται τα κέρδη κατανάλωσης ισχύος συμπιεστή με το ενεργειακό κόστος για άντληση, σε κεντρικά συστήματα με πολλές μονάδες.