Συγκρότηση Ψυχροστασίου

“Κατασκευή νέου δικτύου ψύξης δεξαμενών κρασιού – Επέκταση υφιστάμενου δικτύου – Συγκρότηση ψυχροστασίων μικρού και μεγάλου ψύκτη”.

α) Κατασκευή νέου δικτύου ψύξης τεσσάρων οινοποιητών στο χώρο του κτηρίου αποθήκευσης, σύνδεση με αντλιοστάσιο ψύξης και με πίνακα ελέγχου θερμοκρασίας δεξαμενών, καθώς και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ψύξης λόγω αλλαγής θέσης μίας εκ των δεξαμενών συντηρήσεως.

β) Επέκταση και αναβάθμιση της υδραυλικής σύνδεσης του δικτύου μεταξύ του μικρού ψύκτη και του ετεροθερμικού πνεύμονα, τη σύνδεση με το αντλιοστάσιο του μικρού ψύκτη και εγκατάσταση ασφαλιστικών διατάξεων, βανών και εξαρτημάτων.

γ) Επέκταση και αναβάθμιση της υδραυλικής σύνδεσης του δικτύου μεταξύ του μεγάλου ψύκτη και του ετεροθερμικού πνεύμονα των 5.000 lt, εγκατάσταση ασφαλιστικών διατάξεων, βανών και εξαρτημάτων.