Τοπικά Συστήματα Απαγωγής Καπναερίων

Τα Συστήματα Απαγωγής αποτελούν μια εξαιρετικά σημαντική λειτουργία για τις επαγγελματικές κουζίνες, τα μαγειρεία και τις ψησταριές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των ξενοδοχείων.

Η εργασία μέσα στους χώρους αυτούς είναι αρκετά επιβαρυμένη από τις οσμές που εκλύονται, την κάπνα, την υψηλή θερμοκρασία και υγρασία.

Βασικό ζητούμενο σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις είναι η πλήρης απαλλαγή των χώρων αυτών από οσμές και κάπνα και η μείωση σε ανεκτά όρια της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας εντός των χώρων αυτών, αλλά παράλληλα και η αποφυγή διάδοσης των οσμών, της κάπνας , της υψηλής θερμοκρασίας αλλά και της σχετικής υγρασίας στους άλλους χώρους του εκάστοτε επαγγελματικού κτηρίου.

Για να επιτευχθούνε οι στόχοι αυτοί απαιτείται ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος εξαερισμού – αερισμού.

Για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας του απαγώμενου αέρα και κατά συνέπεια και του απαιτούμενου προσαγώμενου αέρα χρειάζεται να γίνουν ειδικοί υπολογισμοί που βασίζονται στο μέγεθος της εκάστοτε φούσκας, στην κατακόρυφη απόσταση του ανοίγματος της φούσκας από την επιφάνεια που βρίσκεται το πάνω μέρος των μαγειρικών συσκευών και την ταχύτητα του αέρα κατά την είσοδο στην διατομή συλλήψεως των καπναεριών των συσκευών. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και συστήματα εξαερισμού – αερισμού τέτοιων χώρων.

Ο περισσότερο συνήθης είναι η χρήση ενός τοπικού συστήματος απαγωγής πάνω από συσκευές της κουζίνας , του μαγειρείου ή της ψησταριάς. Τα συστήματα αυτά στην τεχνική ορολογία λέγονται υπερτιθέμενα καλύμματα αλλά η συνήθης εμπορική τους ονομασία είναι φούσκες απαγωγής καπναερίων κατασκευασμένες υπό την μορφή χοάνης, από ανοξείδωτο χάλυβα και διαστάσεων που εξαρτώνται από την επιφάνεια των συσκευών που θα πρέπει να καλύψουν. Οι φούσκες αυτές συνδέονται μέσω ενός δικτύου αεραγωγών με ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα απαγωγής ο οποίος τοποθετείται εντός ή εκτός του κτηρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ