Σε Διαβούλευση Τίθεται η Αναθεώρηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων

Από 1/1/2019 για όλα τα δημόσια κτίρια υπάρχει υποχρέωση να σχεδιάζονται ως κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZeb). Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα υπόλοιπα κτίρια εκτός κατοικίας από 1/1/2021 ενώ από 1/6/2021 ενεργοποιείται η ανωτέρω υποχρέωση και για τα κτίρια κατοικίας.

Με βάση τον ορισμό που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΝ. για να χαρακτηριστεί ένα κτίριο ως nZeb πρέπει ενεργειακά να κατατάσσεται στην κατηγορία “Α” ή υψηλότερα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταναλώνει λιγότερη από τη μισή ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε αν ήταν κατασκευασμένο με τις ελάχιστες προδιαγραφές που τέθηκαν με τον πρώτο Κ.Εν.Α.Κ. (2011) γεγονός που αυστηροποιεί αρκετά και “δυσκολεύει” τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων.

Το παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εφαρμοστικοί κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών (Ecodesign και Energy Labelling) είναι πλέον σε ισχύ για το σύνολο των προϊόντων που εγκαθίσταται στα κτίρια, δημιούργησε την ανάγκη να επικαιροποιηθεί το εθνικό μεθοδολογικό πλαίσιο σχεδιασμού των κτιρίων και της αξιολόγησης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στο ΥΠ.ΕΝ. και το Τ.Ε.Ε., το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναθεωρεί στο σύνολο τους τις Τεχνικές Οδηγίες που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και εκδίδει μια σειρά από νέες Τεχνικές Οδηγίες που έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον τεχνικό κόσμο να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού των νέων κτιρίων.

Κείμενα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. για διαβούλευση

Τίθενται από σήμερα 19/04 σε διαβούλευση, οι εξής τεχνικές οδηγίες:

η 5η έκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων &

η 1η έκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7: Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός κτιρίων

Ειδικοτερα, αναφορικά με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2, ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει, είναι οι εξής:

2.1.2 Προστέθηκε η υπόδειξη στο αντεστραμμένου τύπου δώμα, όταν η τελική επικάλυψη διαμορφώνεται με πλάκες που εδράζονται σε στηρίγματα, σχηματίζοντας πλήρως αεριζόμενο διάκενο μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και των πλακών, να αγνοείται η ύπαρξη των πλακών κατά τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου.

2.1.4 Αλλαγή της προσέγγισης των μη θερμαινόμενων χώρων για πλήρη συμβατότητα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Οριστήκαν με σαφήνεια οι θεωρούμενοι ως μη θερμαινόμενοι χώροι.

2.1.6 Σε περίπτωση οριζόντιων δομικών στοιχείων, ευρισκόμενων εντός του εδάφους, που έρχονται σε επαφή με όμορα κτίρια, η παρουσία των όμορων κτιρίων αγνοείται και το εξεταζόμενα δομικά στοιχεία εξετάζονται ως ερχόμενα σε επαφή με το έδαφος.

2.1.8 Προστέθηκε ενότητα, η οποία περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας για οπτοπλινθοδομές, θεωρούμενες ως σύνθετα δομικά στοιχεία, οι οποίες αποτελούνται από πλίνθους με γνωστή την τιμή σχεδιασμού του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της πλίνθου και την τιμή σχεδιασμού του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του συνδετικού κονιάματος.

Πρώην 2.1.9 Καταργήθηκε ο αναλυτικός υπολογισμός σύνθετων δομικών στοιχείων που παρουσιαζόταν στην ενότητα 2.1.9. Θεωρείται ότι καλύπτεται ικανοποιητικά από την ενότητα 2.1.8., στην οποία παρουσιάζεται ο απλοποιημένος τρόπος υπολογισμού των σύνθετων δομικών στοιχείων και ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί.

2,1,10 Προστέθηκε σύντομη αναφορά στα φυτεμένα δώματα, η οποία υποδεικνύει για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του φυτεμένου δώματος να αγνοείται η παρουσία των κηπευτικών στρώσεων και να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι στρώσεις του δομικού τμήματος.

2,2,2 Προστέθηκε νέα ενότητα βάσει της οποίας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κουφώματος ευρισκόμενου σε οριζόντια θέση.

2,2,4 Διαχωρίστηκε η σήμανση του επικαθήμενου ρολού επάνω σε κούφωμα από το ίδιο το κούφωμα.

Πίνακας 1
Σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες οι τιμές, οι οποίες υποδεικνύεται να χρησιμοποιούνται αν δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλογή άλλης τιμής

Έχουν μεταβληθεί οι τιμές της πυκνότητας των διάτρητων οπτοπλίνθων και πλέον δεν εκφράζουν την πυκνότητα του κεραμικού υλικού της οπτοπλίνθου, αλλά τη φαινόμενη πυκνότητα της οπτοπλίνθου. Η αλλαγή γίνεται, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο σφάλμα στην περίπτωση, στην οποία ο μελετητής επιθυμεί να υπολογίσει τη θερμοχωρητικότητα οπτοπλινθοδομής με διάτρητες οπτόπλινθους. Οι τιμές έχουν προκύψει από στατιστική επεξεργασία των τιμών δήλωσης των οπτοπλίνθων Ελλήνων παραγωγών

Έχει μεταβληθεί η παραδοχή της περιεχόμενης υγρασίας των δομικών υλικών προκειμένου να εναρμονιστεί με το διεθνές πρότυπο EN 1745.

Δίνονται νέοι συντελεστής προσαύξησης της τιμής δήλωσης (ξηρή κατάσταση) των προϊόντων τοιχοποιίας, ώστε να προκύψουν οι τιμές σχεδιασμού, οι οποίες με τη βοήθεια της μεθοδολογίας που προστέθηκε στην ενότητα 2.1.8. να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ισοδύναμου συντελεστή της πλινθοδομής. Οι συντελεστές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN 1745 και EN ISO 10456.
Πίνακας 2β Ορίσθηκαν οι τιμές των συντελεστών θερμικής μετάβασης και των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης για οροφή που έρχεται σε επαφή με το έδαφος.

Έγιναν μικρές αναδιατυπώσεις σε περιορισμένα σημεία του κειμένου, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις του περιεχομένου, που ενίοτε δημιουργούνταν, όπως αποδείχθηκε από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της οδηγίας.

Κείμενα Διαβούλευσης και Συμμετοχή

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2: Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων

Διαβούλευση από 19/04/21 έως 7/05/21

Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2

Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο totee-20701-02@central.tee.gr

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7: Τεχνητός και Φυσικός Φωτισμός κτιρίων

Διαβούλευση από 19/04/21 έως 21/05/21

Σχέδιο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-7

η Αποστολή παρατηρήσεων – σχολίων στο totee-20701-07@central.tee.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ελλάδα 2.0