Κλιματισμός Κτηρίων

                                                                                           

Εγκατάσταση κλιματισμού σε χώρους παραγωγής και σε χώρους αποθήκευσης καμπίνων σε υφιστάμενα βιομηχανικά κτήρια 

Οι εργασίες που  εκτελεστηκαν περιλαμβάνουν προμήθεια και εγκατάσταση των:

  • Μηχανημάτων τύπου VRV και των χειριστηρίων αυτών.
  • Ψυκτικών σωληνώσεων.
  • Καλωδίων επικοινωνίας μηχανημάτων κλιματισμού.
  • Στηριγμάτων διέλευσης ψυκτικών σωλήνων.
  • Στομίων αέρα και των plenum μηχανημάτων.
  • Παραμετροποίηση και παράδοση της παραπάνω εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.